Reservation i partistyrelsen

Liberalt vägval

Nu har kunnat ta del av de två reservationer som lagts i partistyrelsen till följd av dagens beslut. Vi publicerar här texten till reservation 1. 

Då vi anser att det vore ett ideologiskt och strategiskt misstag för Liberalerna att öppna för att ingå i en minoritetsregering med Moderaterna och Kristdemokraterna som tar stöd av Sverigedemokraterna, reserverar vi oss till förmån för följande ställningstagande:

Vi är Sveriges liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet. Dessa insatser har lagt grunden till mycket av dagens samhälle, och arbetet fortsätter. Liberalerna ska fortsatt vara ett parti som driver på för socialliberala reformer inom alla politiska områden. Vi ska för väljarna presentera en egen sammanhållen berättelse som binder samman våra värderingar med sakpolitiska reformförslag och våra överväganden i regeringsfrågan.

En viktig uppgift för Liberalerna har i över hundra år varit att hålla partier med extrema värderingar borta från direkt inflytande över regeringens politik. Vi gör inte det för att de nödvändigtvis alltid har fel ståndpunkt i varje sakfråga. Vi har inte heller något att invända emot att dessa partier ibland röstar på samma sätt som Liberalerna. Däremot menar vi att Liberalernas värdegrund, så som den är uttryckt i partiprogrammet, är oförenlig med att inleda ett organiserat samarbete, utgöra regeringsunderlag eller förhandla statens budget med dessa partier. Det är inte liberalers uppgift att ge mer makt åt dem som anser att liberalismen är deras huvudfiende.

Tvärtom är det liberalers uppgift att i alla sammanhang tydligt markera mot dessa partiers ideologier för att hindra att dessa värderingar får ökad spridning i samhället och därmed successivt begränsar individers frihet allt mer. Det är en viktig demokratisk princip att alla partier och deras representanter behandlas korrekt, men det är inte liberalers uppgift att ge partier som står för extrema värderingar makt över regeringens sammansättning och politik.

Vår berättelse om Sverige handlar om mer än sakpolitik. Att riva hinder för människors frihet handlar inte bara om lagstiftning och budget utan också om att bekämpa strukturer, värderingar och normer som begränsar människors frihet och möjligheter. Varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans ska bekämpas.

Liberalerna ska stå upp för individualism, öppenhet och människors likvärdiga möjligheter i sakpolitik såväl som i värderingsstrider. Vi ska genom politiska reformer och opinionsbildning verka för att frihetliga värderingar vinner allt större gehör i samhället.

Vi ska i valet 2022 gå fram med en offensiv reformagenda med socialliberala reformer för skola, integration, klimat, välfärd, LSS, företagande, rättsstat, kultur och alla andra politiska områden där liberala reformer behövs för att bekämpa samhällsproblem, bekämpa extremism och öka människors frihet. Liberalerna står för internationell solidaritet, frihandel och ett starkt europeiskt samarbete för öppenhet, demokrati, välstånd och klimatansvar. Vi ska söka makt för att få genomslag för vår politik, men vi ska inte kompromissa bort våra värderingar. Det är så Sverige blir ett möjligheternas land för alla.

Liberalernas ståndpunkt i regeringsfrågan inför valet 2022 utgår från följande:

Liberalerna arbetar för ett maktskifte i valet 2022.

När budgeten för 2022 är beslutad i riksdagen bör samarbetet mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen avslutas. Det är för Liberalernas del inte aktuellt ett ingå ett liknande avtal för mandatperioden 2022-2026.

Vi vill ha en regering vars grund är de gamla allianspartierna, men vi vill inte att en sådan regering görs beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd.

Liberalerna ingår inte i en regering, ett regeringsunderlag eller ett budgetsamarbete som bygger på samarbete med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Liberalerna kommer att ta fram ett självständigt valmanifest inför valet där vi slår fast de viktigaste reformerna och den politiska riktning vi anser att Sverige behöver. Vi kommer före och efter valet att arbeta för att få största möjliga genomslag för våra reformer och våra värderingar.

Liberalernas besked i regeringsfrågan är följande:

  • Om den parlamentariska sammansättningen efter valet innebär att M, KD, C och L blir större än S, MP och V bör en regering bildas med dessa partier som underlag.
  • Om så inte blir fallet eftersträvar vi en regering som samlar budgetmajoritet genom blocköverskridande samarbete mellan L, M, KD, C och MP.
  • Om inte heller det går ska Liberalerna inta en fri konstruktiv oppositionsroll med fullt fokus på att på olika sätt få stöd för våra prioriterade frågor och främja en liberal utveckling så som de beskrivs i vårt valmanifest.  Det är för Liberalernas del inte aktuellt ett ingå ett avtal liknande januariavtalet för mandatperioden 2022–2026.

 

DELA